Isäerityinen työote

Isyys on voimavara

Tämän isäerityisen työvälineen tarkoitus on auttaa ammattilaisia tukemaan isiä muuttamaan päihteiden käyttötottumuksiaan. Parhaiten muutos syntyy tarjoamalla oikea-aikaista tukea asiakkaan tarpeiden mukaan.

Päihderiippuvuudesta kuntoutumisessa keskeistä on muutosmotivaatio sekä asiakkaan oikea-aikainen tukeminen. Asiakkaalle merkitykselliset asiat motivoivat muuttamaan käyttäytymistä. Isäerityinen työote vahvistaa motivaatiota ja lisää keinoja ylläpitää muutosta.

Isäerityistä työotetta voidaan hyödyntää missä tahansa työssä, jossa kohdataan asiakkaita, joilla on lapsia. Jokaiselta isäasiakkaalta voidaan kysyä lapsista ja myös haastavissa asiakastilanteissa isäerityinen työote voi edesauttaa asiakkuuden rakentumista.

Isyyden kautta työskentelystä parhaiten hyötyvät toiminta- ja ylläpitovaiheissa olleet asiakkaat. Muissakin muutoksen vaiheissa isyyden kautta tapahtuva työskentely toimii motivaation ja muutoshalun herättäjänä.

Päihdeongelmaan ei takerruttu, vaan tuotiin esille, että sinä olet isä, sulla on lapsia, isyyttäsi ei vie mikään. Kannustettiin siihen, että kyllä tämä tästä. Tavallaan tsemppasin siinä, että ei enää alkoholiakaan, että kun on nämä lapset.

Ei musta nyt ole isäksi pojalle. On niin oma elämä sekaisin. Tässä mennään päivä kerrallaan. Ehkä sitten on tilanne eri, kun saan päihteet pois kuvioista. Poika on kyllä mielessä joka hetki.

Isäerityinen työote

Isäerityisen työotteen perusperiaatteena on, että asiakas kohdataan ensisijaisesti isänä erilaisista haasteista huolimatta. Keskeistä työotteessa on ohjata isää pohtimaan omaa elämäänsä, hyvinvointiaan ja valintojaan vanhemmuuden ja isänä toimimisen näkökulmasta. Eri elämän osa-alueiden ja oman toiminnan tarkastelu itselle merkityksellisestä näkökulmasta madaltaa kynnystä myös päihdeasioista puhumiseen, koska aihetta käsitellään osana arjen hallintaa ja isänä toimisen kokonaisuutta.

Se, onko isällä suhdetta lapsiinsa, ei rajaa isäerityisen työotteen käyttöä. Keskeistä isänäkökulman hyödyntämisessä on se, millainen merkitys isyydellä on asiakkaalle itselleen ja onko isyys asia, jonka osuutta hän haluaa omassa elämässään vahvistaa. On kuitenkin tärkeä muistaa, että joskus isyyteen liittyy vaikeita ja kipeitäkin asioita ja tunteita, joiden käsittelyssä täytyy olla hienotunteinen ja edetä asiakkaan ehdoilla. Isäerityistä työtä ei voi tehdä työntekijän tavoitteiden näkökulmasta, vaan se on tehtävä isän lähtökohdista ja tilanteesta käsin. Tavoitteiden asettamisen yhteydessä on hyvä pohtia, mitkä asiat tukevat tavoitteiden saavuttamista pidemmällä tähtäimellä. 

Isyyden huomioiminen mahdollistaa myös lasten ja muiden läheisten näkökulman, edun ja tarpeiden esille nostamisen suhteessa päihderiippuvuuteen ja vanhemmuuteen. Isien omien kokemusten mukaan kokemusasiantuntijuus, vertaistoiminta, ryhmät, työkokeilu, opiskelu, isäryhmät sekä isien ja lasten yhteinen toiminta tukevat päihteettömyyttä.

Ero tyttärestä oli niin rankka, että suljin asioita pois mielestä, enkä ole halunnut miettiä asiaa. Nyt korvaushoidon alettua, on ollut aikaa ja mahdollisuuksia miettiä vanhemmuutta ja hoitaa muutenkin asioitaan kuntoon.