Isyys ja vanhemmuus

Isän vanhemmuus on tärkeää, koska

 • isä on lapselle tärkeä aikuinen
 • isä pystyy vaikuttamaan myönteisesti lapsen hyvinvointiin
 • se tarjoaa isälle merkityksellisen roolin
 • se mahdollistaa tärkeiden taitojen opettelun
 • isän osallistuminen lisää omaa ja koko perheen hyvinvointia

Isyyteen ja vanhemmuuteen kasvetaan vähitellen

Joskus isyyden mukanaan tuomat vastuut ja velvollisuudet voivat tuntua haastavilta.

Vanhemmuuteen sitoutuminen ja lapsen arjessa mukana oleminen kasvattaa ja vahvistaa vanhemmuutta sekä syventää isä-lapsisuhdetta. Isyyteen sitoutumiseen vaikuttaa myös isän suhde lapsen toiseen vanhempaan, tämän isälle antama tila ja mahdollisuus sitoutumiseen.

Myös välimatka, lapsen kanssa vietetyn ajan määrä tai vanhemman vastuisiin sitoutumisen aste vaikuttavat siihen, millaiselta isyys tuntuu ja näyttää.

Millainen isä sinä haluat olla?

Isänä tarvitset

Osaamista, tietoa, tiedostamista

lastenhoito, kasvatus, tiedonhankinta, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, sosiaaliset taidot

Sitoutumista

lapseen ja lapsen edun tavoitteluun vaikeissakin tilanteissa, vanhempana olemiseen, itsestä huolen pitämiseen lapsen(kin) takia

Jaksamista

pitkäjänteisyyttä, toivoa, uskoa, hellittämättömyyttä, välillä oman mukavuusalueen ulkopuolelle asettumista

Vanhemmuus on aina yhteistyötä lapsen etu ja hyvinvointi huomioiden. Keskeistä yhteistyössä on asioista keskusteleminen ja yhdessä sopiminen.

Isänä velvollisuutesi on huolehtia omalta osaltasi perheen toimivuudesta ja ilmapiiristä niin, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi. Tällöin edellytys lapsen terveelle kasvulle ja kehitykselle täyttyy.

Mikäli vanhempien parisuhde päättyy eroon, isänä vanhemmuutesi jatkuu erosta huolimatta. Hyvän isä-lapsisuhteen voit rakentaa myös silloin, kun toimit etävanhempana.

 • Huolehdi omasta hyvinvoinnistasi
 • Hanki tarvittaessa ulkopuolista apua, jos joku perheessä voi huonosti
 • Ota vastuuta lapsen asioiden huolehtimisesta
 • Pidä huolta parisuhteestanne
 • Hanki tietoa tarpeellisista asioista
 • Harjoita rakentavaa vuorovaikutusta
 • Osallistu yhteisen kodin hoitamiseen
 • Kanna oma vastuusi kodin ilmapiiristä
 • Järjestä elämäsi perusrakenteet kuntoon
 • Hae ulkopuolista apua tarvittaessa
 • Huolehdi omasta hyvinvoinnistasi
 • Ero tapahtuu parisuhteesta, ei lapsesta – varmista omalta osaltasi yhteyden säilyminen
 • Suojele lasta aikuisten välisiltä ristiriidoilta
 • Puhu lapsen äidistä kunnioittavasti lapselle
 • Pyri rakentamaan toimivaa yhteistyötä ja vanhemmuuden jakamista lapsen äidin kanssa – se on lapsen edun mukaista
 • Vältä runsasta päihteiden käyttöä, koska se mutkistaa asioita entisestään

Oman lapsuuden käsittely

Oman lapsuuden ja nuoruuden kokemusten käsittely auttaa sinua toimimaan isänä.

Aikuisena ja vanhempana toimimme usein samansuuntaisesti kuin omat vanhempamme ovat toimineet. Pohtimalla omia lapsuuden kokemuksiasi, voit saada lisäymmärrystä omista toimintatavoistasi isänä. Lisäksi saat arvokasta tietoa siitä, mitkä asiat itse lapsena koit merkityksellisiksi.

Tätä tietoa voit isänä hyödyntää pohtiessasi omaa vanhemmuuttasi ja elämää, jonka haluat lapsellesi rakentaa.

Lapsen näkökulman huomioiminen

Usein aikuisten asiat ja yleinen elämän järjestäminen vie paljon vanhemman huomiota.

Mahdolliset aikuisten väliset ristiriidat sitovat vanhempien energiaa eikä koko perheen yhteisen hyvän rakentaminen silloin onnistu.

Lapsen näkökulmasta asioiden pohtiminen auttaa sinua huomioimaan lapsen tarpeet ja tekemään isänä valintoja, joilla voit rakentaa lapsen kasvun ja kehityksen kannalta hyvää elämää.

Tämä auttaa myös teitä vanhempina toimimaan yhteistyössä lapsen edun mukaisesti.

Isän hyvinvointi vaikuttaa lasten elämään

Hyvinvoiva isä kykenee olemaan läsnä ja tukemaan lasten kasvua ja kehitystä.

Tutkimusten mukaan isän aktiivinen ja tukea antava läsnäolo vähentää poikien käytösongelmia ja tyttöjen psyykkistä oireilua. Isän antama tuki myös edistää sekä tyttöjen että poikien tiedollista kehitystä ja ehkäisee rikollisuutta nuoruusiässä. Toisaalta myös isän henkilökohtaiset ongelmat heijastuvat kielteisesti lasten hyvinvointiin.

Tästä syystä on tärkeää, että isänä huolehdit omasta psyykkisestä ja fyysisestä terveydestäsi, jotta pystyt olemaan paras mahdollinen isä omille lapsillesi.

 •  Pojalla on tarve ihailla isäänsä.
 •  Jokainen luotettava, pojastansa välittävä ja kiinnostunut, vastuullinen isä on ihailtava. Kaikissa isissä on jotain ihailtavaa. Täydellinen ei tarvitse olla.
 • Pojan on helppo samaistua isään, jota voi ihailla. Isä on pojalle malli, jollaiseksi hän haluaa kasvaa.
 •  Isän osoittama kiinnostus ja hyväksyntä auttavat poikaa muodostamaan myönteisen kuvan itsestään. Tällöin pojan ei tarvitse peittää omaa epävarmuuttaan mahtipontisella ja huomiota tavoittelevalla käyttäytymisellä. Poika uskoo, että myös muut hyväksyvät hänet omana itsenään.
 •  Isän kannattaa sanoa ääneen asioita, joita arvostaa ja ihailee pojassa.
 •  On hyvä osoittaa luottamusta siihen, että poika tulee selviämään lämässä.
 •  Vaikka isä ei aina kaikkia pojan toilailuja hyväksyisi, pojan pitää saada kuulla, että isä hyväksyy hänet sellaisena kuin hän on.
 •  Vuorovaikutusta ja keskusteluyhteyttä voi pitää yllä tekemällä asioita, jotka kiinnostavat poikaa.
 •  Isä joutuu usein tutustumaan ja osoittamaan kiinnostusta asioihin, jotka ovat hänelle ennestään tuntemattomia.
 •  Se miten isä suhtautuu pojan äitiin ja naisiin yleensäkin, voi vaikuttaa siihen millaisiksi pojan parisuhteet ja yleensäkin suhde toiseen sukupuoleen muodostuvat.

 • Tyttö tarvitsee isän hyväksyntää, jotta hän kokisi itsensä arvokkaaksi tyttönä ja naisena.
 • Tytölle on hyvä asia, kun hän saa kokea, että isän seurassa voi olla, isään voi turvautua ja isältä voi pyytää apua erilaisissa asioissa.
 • Tytön on hyvä kokea, että hän on isän mielestä mukava. Tällöin hän uskoo, että myös muut miehet ajattelevat hänestä hyvää.
 • Murrosikää lähestyvä tyttö tarvitsee isän huomiota. Yhteiset tavat viettää aikaa on päivitettävä. Yhteiset kiinnostuksen kohteet tai tytön omat kiinnostuksen kohteet, kuten harrastukset, lomat tai tulevaisuuden suunnitelmat ovat hyviä yhteisiä keskustelunaiheita.
 •  Isän merkitys tytön itsetunnolle on suuri. Kun isä suhtautuu hyväksyvästi tyttäreensä, tämä voi kokea olevansa hyvä ja hyväksyttävä. Hänen ei tarvitse todistella itselleen omaa kelpaamistaan ja suostua millaiseen seurustelusuhteeseen tahansa.
 • Isän hyväksyntä ja kannustus vahvistaa tytön uskoa siihen, että hän pystyy ja suoriutuu erilaisista haasteista esim. koulu ja ammatinvalinta.
 • Isän ihailu rohkaisee tytön mieltä. Isän kannattaa kehua tytärtä, vaikka ihmettelemällä ääneen, kuinka mukava ja viehättävä tytär hänellä on. Isä voi myös kehua tyttären asua ja tyyliä.
 • Isän tulisi osoittaa kiinnostusta tyttärelle tärkeitä asioita kohtaan.

Muistathan, että isänä olet lapsillesi tärkeä, olit sitten lähellä tai kauempana. Vanhemmuutesi on arvokasta ja tärkeää, ja tukemisen arvoista.

Mikäli haluat tukea isänä toimimiseen arjessa, voit ottaa yhteyttä oman kuntasi lapsiperheiden sosiaalipalveluihin. Jos suhteet lapsiin ovat hauraat tai katkenneet, kannattaa miettiä, mitä asioita itse voisit tehdä suhteiden lähentymiseksi. Lapsen tapaamisiin liittyviä sopimusasioita hoidetaan lastenvalvojalla, jonka palvelut ovat kunnassa saatavilla. Halutessasi voit jättää oman kysymyksesi ”Kysy isätyöntekijältä” -osioon.

Voit myös tutustua isyyteen ja vanhemmuuteen liittyvään kirjallisuuteen tai nettisivustoihin.

Vanhemmuus ja parisuhde (mm. testejä, kursseja, videoita):  Vanhemmuus ja parisuhde – Väestöliitto.fi (vaestoliitto.fi)

Väestöliitto Miesten rakkauskoulu – Isyyden haasteet (youtube)

Apua erotilanteissa: Etusivu – Apuaeroon.fi
Kaksi kotia -sovellus: Kaksi kotia -sovellus – Apuaeroon.fi

Yhteisen vanhemmuuden suunnitelma:
Vanhemmuussuunnitelma osa 1
Vanhemmuussuunnitelma osa 2
Vanhemmuussuunnitelma osa 3

Riittävän hyvä vanhemmuus: VIN Epätäydellisten vanhempien lapset

Vanhemman työkirja: JKK VanhemmanTK

Yhteistyövanhemmuuden käsikirja Yhteistyövanhemmuus. Yhteistyövanhemmuuden käsikirja

 

Lähteet:
Huttunen, Johanna (2001): Isänä olemisen uudet suunnat
Mykkänen, J & Eerola, P. (2014): Isän kokemus
Sinkkonen, Jari. (2003): Yhdessä isän kanssa.